Tìm a và b để a637b chia hết cho 5,3 và9 Nhóm tuyển thành viên chăm cày

Question

Tìm a và b để a637b chia hết cho 5,3 và9
Nhóm tuyển thành viên chăm cày

in progress 0
Claire 2 tuần 2021-07-11T00:50:50+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:52:02+00:00

  ta có: a637b muốn chia hết cho 5 

  ⇒b=0 hoặc 5

  ta chia 2 trường hợp 

  TH 1

  b=0 ⇒ a637b=a6370

  a6370 muốn chia hết cho 3 và 9

  ⇒a+6+3+7+0=a+16 chia hết cho 3 và 9

  ⇒a=2 thì a+16=2+16=18 chia hết cho 3 và 9

  ⇒a637b chia hết cho 5,3 và9 khi a=2;b=0

  TH2

  b=5 ⇒ a637b=a6375

  a6375 muốn chia hết cho 3 và 9

  ⇒a+6+3+7+5=a+21 chia hết cho 3 và 9

  ⇒a=6 thì a+21=6+21=27 chia hết cho 3 và 9

  ⇒a637b chia hết cho 5,3 và9 khi a=6;b=5

  vậy a637b chia hết cho 5,3 và9 khi :

    –   a=6;b=5

    –   a=2;b=0

  0
  2021-07-11T00:52:35+00:00

   ĐỂ ` a637b \vdots 5;3;9`

  Thì `a637b\vdots 5 ; a+6+3+7+b \vdots 3,9`

  \(\left[ \begin{array}{l}b=0\\b=5\end{array} \right.\) 
  Nếu `b=5` thì `a6375 \vdots 3 `
  `a+6+3+7+5 \vdots 3`
  `=> a+21 \vdots 3 `
  Do `21 \vdots 3, `$21 \not\vdots 9$
  `a<10`
  Nên `a\in{6,5}`

  \(\left[ \begin{array}{l}b=0\\b=5\end{array} \right.\) 
  Nếu `b=0` thì `a6375 \vdots 3 `
  `a+6+3+7+0 \vdots 3`
  $=> a+16 \not\vdots 3 $
  Do$16 \not\vdots 3$, $16 \not\vdots 9$
  `a<10`
  Nên `a\in{2,0}`
  `=>(a,b) = (2,0);(6,5)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )