tìm x biết : -12+x=5.x-20; 7.x-4=20+3.x; 5.x-7=-21-2.x; x+15=20-4.x; 17-x=7-60

Question

tìm x biết : -12+x=5.x-20; 7.x-4=20+3.x; 5.x-7=-21-2.x; x+15=20-4.x; 17-x=7-60

in progress 0
Bella 12 phút 2021-10-12T01:58:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:59:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    Lớp 6 học chuyển vế rồi thì mình làm theo cách chuyển vế nhé, chuyển vế thì đổi dấu.

   a) $-12+x=5.x-20$                                  b) $7.x-4=20+3.x$ 

    ⇔ $x-5.x=12-20$                                          ⇔ $7.x-3.x=20+4$   

    ⇔ $-4.x=-8$                                                       ⇔ $4.x=24$     

    ⇔ $x= 2$                                                                 ⇔ $x=6$   

   Vậy $x= 2$                                                           Vậy  $x=6$    

  c) $5.x-7=-21-2.x$                                    d) $x+15=20-4.x$ 

   ⇔ $5.x+2.x=-21+7$                                        ⇔  $x+4.x=20-15$ 

   ⇔ $7.x=-14$                                                            ⇔ $5.x=5$ 

   ⇔ $x=-2$                                                                   ⇔ $x=1$ 

     Vậy $x=-2$                                                          Vậy $x=1$

  e) $17-x=7-60$ 

    ⇔ $-x=7-60-17$ 

    ⇔ $-x=-70$ 

    ⇔ $x=70$ 

      Vậy $x=70$

  Học tốt!

  0
  2021-10-12T02:00:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a)\\-12+x=5x-20\\⇒x-5x=-20+12\\⇒-4x=-8\\⇒x=2\\\text{Vậy x = 2 }$

  $b)\\7x-4=20+3x\\⇒7x-3x=20+4\\⇒4x=24\\⇒x=6\\\text{Vậy x =6}$

  $c)\\5x-7=-21-2x\\⇒5x+2x=-21+7\\⇒7x=-14\\⇒x=-2\\\text{Vậy x = -2}$

  $d)\\x+15=20-4x\\⇒x+4x=20-15\\⇒5x=5\\⇒x=1\\\text{Vậy x = 1}$

  $e)\\17-x=7-60\\⇒17-x=-53\\⇒x=17-(-53)\\⇒x=70\\\text{Vậy x = 70}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )