Tìm x biết: 3(x^2 + x – 1) – 2(x^2 + 2x) = -x^2 + 3

Question

Tìm x biết: 3(x^2 + x – 1) – 2(x^2 + 2x) = -x^2 + 3

in progress 0
Amara 1 năm 2021-09-20T14:04:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:05:32+00:00

  Đáp án: `S = {-3/2;2}`

  Giải thích các bước giải:

  ` 3(x^2+x-1)  – 2(x^2+2x) = -x^2+3`

  `<=> 3x^2 + 3x – 3 – 2x^2 – 4x = -x^2+3`

  `<=> x^2 -x -3=-x^2+3`

  `<=> 2x^2 -x -6=0`

  `<=> 2x^2 -4x +3x -6=0`

  `<=> 2x(x-2) + 3(x-2)=0`

  `<=> (x-2)(2x+3)=0`

  `<=> x=2` hoặc `x=-3/2`

  0
  2021-09-20T14:05:58+00:00

  $3(x^2+x-1)-2(x^2+2x)=-x^2+3$

  $\Leftrightarrow 3x^2+3x-3-2x^2-4x=-x^2+3$

  $\Leftrightarrow 2x^2-x-6=0$ 

  $\Leftrightarrow x=2; x=\frac{-3}{2}$

  $\Rightarrow S=\{ 2;\frac{-3}{2}\}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )