tìm x, biết: (x+3)^2-1/3=1/9 |x-0,8|+(x^2-4/5x)^2=0

Question

tìm x, biết:
(x+3)^2-1/3=1/9
|x-0,8|+(x^2-4/5x)^2=0

in progress 0
Lyla 2 tháng 2021-08-07T18:58:28+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:59:52+00:00

  `(x+3)²-1/3=1/9`

  `=>(x+3)²=4/9`

  `TH_1: x+3=2/3=>x= -7/3`

  `TH_2:x+3=- 2/3=>x= -11/3`

  Vậy `x={-11/3 ; -7/3}`

  `|x-0,8|+(x^2-4/5x)²=0`

  `=>|x-0,8|=0-(x²-4/5x)²`

  `=>|x-0,8|= -(x^2-4/5x)²`

  Vì giá trị tuyệt đối của số nào đó ko bao giờ `>=0` nên cả $2$ vế $pt$ phải có nghiệm $=$ $0$.

  Ta có phương trình :

  $\begin{cases}x-0,8=0\\x²-0,8x=0\end{cases}$

  $\begin{cases}x=0,8\\(x-0,8).x=0\text{( loại )}\end{cases}$

  Vậy `x=0,8`

   

  0
  2021-08-07T19:00:04+00:00

  $(x+3)²-1/3=1/9$

  $⇒(x+3)²=1/9 +1/3$

  $⇒(x+3)²=4/9$

  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x+3=2/3\\x+3=-2/3\end{array} \right.\) 

  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=-7/3\\x=-11/3\end{array} \right.\) 

  $|x-0,8|+(x²-4/5x)²=0$

  $|x-0,8|=-(x²-0,8x)²$

  Vì trị tuyệt đối của một số bao giờ cũng lớn hơn hoặc bằng 0

  ⇒Cả hai vế của phương trình phải bằng 0

  ⇒Nghiệm của phương trình là nghiệm của hệ:

  ⇒$\left \{ {{x-0,8=0} \atop {x²-0,8x=0}} \right.$

  ⇒$\left \{ {{x=0,8} \atop {x(x-0,8)=0}} \right.$ 

  ⇒Nghiệm của phương trình là: $0,8$

  $@nguyenduy28364$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )