tìm x biết x+3 phần 4 = 9 phần x+3 x+5 phần x+2 = 2 phần 3 x-5 phần 3 = x+ phần 5

Question

tìm x biết
x+3 phần 4 = 9 phần x+3
x+5 phần x+2 = 2 phần 3
x-5 phần 3 = x+ phần 5

in progress 0
Julia 1 năm 2021-12-07T14:34:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:35:54+00:00

  `(x+3)/4=9/(x+3)`

  `(x+3)^2=36`

  `(x+3)^2=6^2`

  `x+3=6` hoặc `x+3=-6`

  `x=3` (Loại) hoặc `x=-9`

  `x=-9`

  .

  `(x+5)/(x+2)=2/3`

  `2(x+2)=3(x+5)`

  `2x+4=3x+15`

  `x=-11`

  .

  `(x-5)/3=(x+?)/5`

  (Cái này đề chép thiếu)

  0
  2021-12-07T14:36:20+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  $\dfrac{x+3}{4}=\dfrac{9}{x+3}$

  $\to (x+3)^2=36$

  $\to x+3=6\to x=3$ hoặc $x+3=-6\to x=-9$

  Ta có :

  $\dfrac{x+5}{x+2}=\dfrac23$
  $\to 3(x+5)=2(x+2)$

  $\to 3x+15=2x+4$

  $\to x=-11$

  Ta có :
  $\dfrac{x-5}{3}=\dfrac{x}{5}$

  $\to 5(x-5)=3x$

  $\to 5x-25=3x$

  $\to 2x=25$

  $\to x=\dfrac{25}{2}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )