tìm x biết; x + 30%x = -2627,3 2 . A= 10 mũ 10 + 1/ 10 mũ 10 – 1 và B = 10mũ 10- 1/ 10 mũ 10 – 3 Help meeeeeeeeeeeê

Question

tìm x biết; x + 30%x = -2627,3
2 . A= 10 mũ 10 + 1/ 10 mũ 10 – 1 và B = 10mũ 10- 1/ 10 mũ 10 – 3
Help meeeeeeeeeeeê

in progress 0
Gianna 2 tháng 2021-08-07T18:16:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:17:24+00:00

  `1:`

  `x+30%.x=-2627,3`

  `x+3/10.x=-2627,3`

  `x.(3/10+1)=-2627,3`

  `x.1,3=-2627,3`

  `x=-2627,3:1,3`

  `x=-2021`

  `2:`

  `A=(10^{10}+1)/(10^{10}-1)`

  `B=(10^{10}-1)/(10^{10}-3)`

  Ta lấy phân số trung gian của $A$ và $B$ là `(10^{10}-1)/(10^{10}-1)=1`

  Ta có : `A=(10^{10}+1)/(10^{10}-1)>1`

  `B=(10^{10}-1)/(10^{10}-3)<1`

  Vì `A>1` và `B<1` nên `A>B`

   

  0
  2021-08-07T18:17:40+00:00

  a) `x+ 30% x = -2627,3`

  `x+ 0,3 x = -2627,3`

  `x( 1 + 0,3)= -2627,3`

  `x . 1.3 = -2627,3`

  `x= -2627,3 : 1,3`

  `x=-2021`

  Vậy `x= -2021`

  b) 

  `A= (10^10 + 1)/(10^10 -1)`

  `A= (10^10 – 1 + 2)/(10^10 -1)`

  `A= 1 + 2/(10^10 -1)`

  `B= (10^10 -1)/(10^10 -3)`

  `B= (10^10 -3 + 2)/(10^10 -3)`

  `B= 1+ 2/(10^10 -3)`

  Vì `2/(10^10 -1) > 2/(10^10 -3)`

  `=> 1+ 2/(10^10 -1) > 1+ 2/(10^10-3)`

  `=> A> B`

  Vậy `A >B`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )