Tìm x biết: x+4/2000+(x+3/2001)=x+2/2002+(x+1/2003)

Question

Tìm x biết: x+4/2000+(x+3/2001)=x+2/2002+(x+1/2003)

in progress 0
Valentina 3 tháng 2021-09-17T01:46:36+00:00 2 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T01:48:05+00:00

  `#Dark`

  `(x+4)/2000+(x+3)/2001=(x+2)/2002+(x+1)/2003`

  `⇔((x+4)/2000+1)+((x+3)/2001+1)=((x+2)/2002+1)+((x+1)/2003+1)`

  `⇔(x+2004)/2000+(x+2004)/2001-(x+2004)/2002-(x+2004)/2003=0`

  `⇔(x+2004)(1/2000+1/2001+1/2002+1/2003)=0`

  Vì `(1/2000+1/2001+1/2002+1/2003) > 0`

  `⇔x+2004=0`

  `⇔x=-2004`

  Vậy `S={-2004}`

   

  0
  2021-09-17T01:48:27+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )