Tìm x biết ;

Question

Tìm x biết ; a) 1 phần 5 < x phần 30 < 1 phần 4 ( với x thuộc N) b) 52 - giá trị tuyệt đối của x = 80

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-10-13T03:33:16+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T03:34:25+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `a//(1)/(5)<(x)/(30)<(1)/(4)`

  `⇒(6)/(30)<(x)/(30)<(7,5)/(30)`

  `⇒6<x<7,5`

  Mà `x∈N`

  `⇒x=7`

  `b//52-|x|=80`

  `⇒|x|=52-80`

  `=>|x|=-28`

  Vì `|x|≥0∀x`

  Mà `|x|=-28` ( Vô lí )

  `=>x∈∅`

  0
  2021-10-13T03:34:33+00:00

  Đáp án:

  `↓↓`

  Giải thích các bước giải:

  `a) 1/5 < x/30 < 1/4`

  `6/30 < x/3- < (7,5)/30`

  `-> 6 < x < 7,5`

  Với `x ∈ N -> x = 7`

  `b) 52 – |x| = 80`

  `-> |x| = 52 – 80`

  `-> |x| = -28`

  mà `|x| ≥ 0`

  `->` Không có `x` thỏa mãn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )