Tìm x biết a,(x+1)(x-1)-(x-3)^2=-28 b(x-1)^2-(x-2)^2+x-1=2x

Question

Tìm x biết
a,(x+1)(x-1)-(x-3)^2=-28
b(x-1)^2-(x-2)^2+x-1=2x

in progress 0
Ayla 2 tuần 2021-07-11T13:56:08+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:57:11+00:00

  Đáp án:

   a) x=-3 

  b) X=4

  Giải thích các bước giải:

  a) ta có : (x+1)(x-1)-(x-3)^2=-28

  ⇒x²-1-x²+6x-9=-28

  ⇒6x=1+9-28

  ⇒6x=-18

  ⇒x=-3

  vậy X=-3

  b) ta có :(x-1)^2-(x-2)^2+x-1=2x

  ⇒x²-2x+1-x²+4x-4+x-1=2x

  ⇒x²-2x+1-x²+4x-4+x-1-2x=0

  ⇒x=4

  Vậy x=4

  nếu cảm thấy câu trả lời mik có ích thì cho mik câu trả lời hay nhất nhá!

   

  0
  2021-07-11T13:57:56+00:00

  Đáp án:

   a)$x=-3$

  b)$x=4$

  Giải thích các bước giải:

   a)$(x+1).(x-1)-(x-3)^2=-28$

  $⇔x^2-1-(x^2-6x+9)=-28$

  $⇔x^2-1-x^2+6x-9=-28$

  $⇔6x-10=-28$

  $⇔6x=-18$

  $⇔x=-3$

  b)$(x-1)^2-(x-2)^2+x-1=2x$

  $⇔x^2-2x+1-(x^2-4x+4)+x-1=2x$

  $⇔x^2-2x+1-x^2+4x-4+x-1=2x$

  $⇔3x-4=2x$

  $⇔3x-2x=4$

  $⇔x=4$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )