Tìm x biết: a) (x-1)^x+2 = (x-1)^x+6 b) (x+20)^100 + /y+4/=0 “/…/” là giá trị tuyệt đối a, mong mn giúp em.

Question

Tìm x biết:
a) (x-1)^x+2 = (x-1)^x+6
b) (x+20)^100 + /y+4/=0
“/…/” là giá trị tuyệt đối a, mong mn giúp em.

in progress 0
Eden 2 năm 2021-08-09T10:00:13+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:01:44+00:00

  Đáp án: a) dùng $a^{m+n}=a^n\times a^m$ rồi tách ra

  b) vô nghiệm vì sau khi chuyển vế và lấy căn thức, ta thấy trong căn bậc chẵn là một số âm

   

  Giải thích các bước giải: a) $$(x-1)^{x+2}=(x-1)^{x+6}\\\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=2\\x=1\end{array}\right.$$

  b) $$(x+20)^{100}+|y+4|=0$$ Vô nghiệm

  0
  2021-08-09T10:02:02+00:00

  Đáp án:

  a) \(x = 2\) hoặc \(x = 1\).

  b) \(x =  – 20,\,\,y =  – 4\).

  Giải thích các bước giải:

  a) \({\left( {x – 1} \right)^{x + 2}} = {\left( {x – 1} \right)^{x + 6}}\)

  TH1: \(x – 1 = 1 \Leftrightarrow x = 2\).

  TH2: \(x – 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1\)

  TH3: \(x + 2 = x + 6 \Leftrightarrow 0x = 4\) (Vô lí)

  Vậy \(x = 2\) hoặc \(x = 1\).

  b) \({\left( {x + 20} \right)^{100}} + \left| {y + 4} \right| = 0\).

  Ta có:

  \(\left\{ \begin{array}{l}{\left( {x + 20} \right)^{100}} \ge 0\\\left| {y + 4} \right| \ge 0\end{array} \right. \Rightarrow {\left( {x + 20} \right)^{100}} + \left| {y + 4} \right| \ge 0\)

  Dấu “=” xảy ra \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x + 20 = 0\\y + 4 = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x =  – 20\\y =  – 4\end{array} \right.\)

  Vậy \(x =  – 20,\,\,y =  – 4\).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )