Tìm x biết a) 1 phần 5 < x phần 30 < 1 phần 4 ( với x thuộc N) b) 52- giá trị tuyệt đối của x = 80

Question

Tìm x biết
a) 1 phần 5 < x phần 30 < 1 phần 4 ( với x thuộc N) b) 52- giá trị tuyệt đối của x = 80

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-10-13T03:20:35+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T03:21:58+00:00

  a) $\frac{1}{5}$<$\frac{x}{30}$<$\frac{1}{4}$

  `=>`$\frac{6}{30}$<$\frac{x}{30}$<$\frac{7,5}{30}$

   `=>`6<x<7,5

  Mà x ∈ N

  `=>`x=7

  b) 52- | x | =80

  `=>`| x | =52-80 (Chuyển vế)

  `=>`| x | = -28

  Mà | x | ≥0

  nên x vô nghiệm.

  0
  2021-10-13T03:22:02+00:00

  Đáp án-Giải thích các bước giải:

  ` a)1/5<x/30<1/4`

  `<=>6<x<15/2. Mà x in N`

  `=>x=7`

  `b) 52-|x|=80`

  `<=>|x|=52-80`

  `<=>|x|=-28`

  Mà `|x|>=0`

  `=> x=∅`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )