Tìm x biết a) 2x ( x^2 – 4 )=0 b) 2 ( x+5 ) – x^2 -5x =0

Question

Tìm x biết
a) 2x ( x^2 – 4 )=0
b) 2 ( x+5 ) – x^2 -5x =0

in progress 0
Kylie 1 năm 2021-07-27T04:31:50+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:33:03+00:00

  a) 2x ( $x^{2}$ – 4 ) = 0
  ⇔2x (x-2) (x+2) = 0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x-2=0\\x+2=0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=2\\x=-2\end{array} \right.\)
  b) 2 ( x+5 ) – $x^{2}$ – 5x = 0
  ⇔2 (x+5) – x (x+5) = 0
  ⇔(2-x) (x+5) = 0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l} 2-x=0\\x+5=0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l} x=2\\x=-5\end{array} \right.\) 

  0
  2021-07-27T04:33:49+00:00

  Đáp án:a.x=0 x=2 x=-2

                b. x=-5 x= 2

   

  Giải thích các bước giải:

   a.   2x(x²-4)=0

  <=>2x=0 và x²-4=0

  <=>x=0 và x²=4

  <=>x=0 và x=2,x=-2

  b.  2(x+5)-x²-5x=0

  <=>2(x+5)-x(x-5)=0

  <=>(x+5).(2-x)=0

  <=>x+5=0 

        2-x=0

  <=>x=-5 và x=2

          

           

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )