Tìm x biết a)4x- $\frac{3}{4}$= $\frac{-4}{5}$ -2x

Question

Tìm x biết
a)4x- $\frac{3}{4}$= $\frac{-4}{5}$ -2x

in progress 0
Genesis 3 ngày 2021-09-12T23:00:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:01:59+00:00

  Đáp án:

   `x=-1/120`

  Giải thích các bước giải:

  `4x-3/4=(-4)/5-2x`

  `=>4x+2x=(-4)/5+3/4`

  `=>6x=(-16)/20+15/20`

  `=>6x=(-16+15)/20`

  `=>6x=-1/20`

  `=>x=-1/20:6`

  `=>x=-1/20.(1)/6`

  `=>x=(-1.1)/(20.6)`

  `=>x=-1/120`

   Vậy `x=-1/120`

   

  0
  2021-09-12T23:02:21+00:00

  Đáp án:

  ` x = -1/120`

  Giải thích các bước giải:

   ` 4x – 3/4 = -4/5 – 2x `

  ` 4x + 2x = -4/5 + 3/4 `

  ` 6x = -1/20 `

  ` x = -1/20 : 6 `

  ` x = -1/20 . 1/6 `

  ` x = -1/120`

  vậy ` x = -1/120 `

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )