tìm x, biết a. 5x(x-2000)-x+2000=0 b. x ³-13=0 LM CHI TIẾT DÙM MIK NHA :3

Question

tìm x, biết
a. 5x(x-2000)-x+2000=0
b. x ³-13=0
LM CHI TIẾT DÙM MIK NHA :3

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-07-05T17:05:23+00:00 2 Answers 38 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T17:07:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) `5x(x-2000)-x+2000=0`

  `⇔ 5x(x-2000)-(x-2000)=0`

  `⇔ (5x-1)(x-2000)=0`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}5x-1=0\\x-2000=0\end{array} \right.\) 

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{1}{5}\\x=2000\end{array} \right.\) 

  Vậy `S={1/5;2000}`

  b) `x^3-13=0`

  `⇔ x^3=13`

  \(⇒ x =\sqrt[3]{13}\)

  Vậy \(S={\sqrt[3]{13}}\)

  0
  2021-07-05T17:07:12+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  `a) 5x(x-2000)-x+2000=0`

  `<=>5x(x-2000)-(x-2000)=0`

  `<=> (5x-1)(x-2000)=0`

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}5x-1=0\\x-2000=0\end{array} \right.\) 

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}5x=1\\x=2000\end{array} \right.\) 

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{1}{5}\\x=2000\end{array} \right.\) 

           Vậy `x∈{1/5; 2000}`

  `b) x^3 -13 =0`

  `<=> x^3 = 13`

  `<=> x = `$\sqrt[3]{13}$ 

       Vậy `x=`$\sqrt[3]{13}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )