Tìm x,biết: a) (8/7 – 5/3) . 7/2x + 6/5 . 15/7 = 2/7x b) |3/2 – 1/3| . -6/7x – 7/5 = 25/7 . 21/5 c) (1/1/3 – 25%x – 5/12) – 3x = 1,6 : 3/5

Question

Tìm x,biết:
a) (8/7 – 5/3) . 7/2x + 6/5 . 15/7 = 2/7x
b) |3/2 – 1/3| . -6/7x – 7/5 = 25/7 . 21/5
c) (1/1/3 – 25%x – 5/12) – 3x = 1,6 : 3/5

in progress 0
Remi 4 ngày 2021-09-08T13:29:23+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:30:49+00:00

  a, ($\frac{8}{7}$-  $\frac{5}{3}$). $\frac{7}{2}$.x+ $\frac{6}{5}$.$\frac{15}{7}$= $\frac{2}{7}$.x

  <=> $\frac{-11}{21}$. $\frac{7}{2}$.x+ $\frac{18}{7}$= $\frac{2}{7}$.x

  <=> $\frac{-11}{6}$.x- $\frac{2}{7}$.x= $\frac{-18}{7}$

  <=> $\frac{-89}{42}$.x= $\frac{-18}{7}$

  <=> x= $\frac{108}{89}$

  Vậy x= $\frac{108}{89}$

  b, |$\frac{3}{2}$- $\frac{1}{3}$|. $\frac{-6}{7}$.x- $\frac{7}{5}$= $\frac{25}{7}$.$\frac{21}{5}$

  <=> $\frac{7}{6}$. $\frac{-6}{7}$.x- $\frac{7}{5}$= 15

  <=> -x=$\frac{82}{5}$

  <=> x= $\frac{-82}{5}$

  Vậy x= $\frac{-82}{5}$

  c, (1$\frac{1}{3}$- 25%x- $\frac{5}{12}$)- 3x= 1,6: $\frac{3}{5}$

  <=> $\frac{11}{12}$- $\frac{13}{4}$.x= $\frac{8}{3}$

  <=> $\frac{13}{4}$.x= $\frac{-7}{4}$

  <=> x= $\frac{-7}{13}$

  Vậy x= $\frac{-7}{13}$

   

  0
  2021-09-08T13:31:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )