Tìm x biết A, x trên 2-2 trên 5 bằng 1 trên 10 B, 15 trên x -1 trên 3 bằng 28 trên 51 C, 3 trên 4 +x trên 3 bằng 1 trên 4-3 trên âm 5

Question

Tìm x biết
A, x trên 2-2 trên 5 bằng 1 trên 10
B, 15 trên x -1 trên 3 bằng 28 trên 51
C, 3 trên 4 +x trên 3 bằng 1 trên 4-3 trên âm 5

in progress 0
Valerie 18 phút 2021-09-09T17:38:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T17:39:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-09T17:39:32+00:00

  a)x/2-2/5=1/10                b)15/x-1/3=28/51                     c)3/4+x/3=1/4-3/-5

  x/2=1/10+2/5                     15/x=28/51+1/3                       3/4+x/3=1/4+3/5

  x/2=1/10+4/10                    15/x=28/51+17/51                   3/4+x/3=5/15+12/15

  x/2=1/2                                15/x=15/17                               3/4 +x/3=17/15

  ⇒x=1                                     ⇒x=17                                       x/3=17/15-3/4

                                                                                                  x/3=68/60-45/60

                                                                                                   x/3=23/60

                                                                                           ⇒23x=60×3

                                                                                          ⇒23x=180

                                                                                          ⇒x=23/180

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )