Tìm x , biết x chia kết cho 3 thỏa mãn: $\frac{2}{3}$ + $\frac{1}{6}$ + $\frac{5}{3}$ <$\frac{x}{2}$ <$\frac{11}{4}$ -$\frac{1}{2}$ +$\frac{7}{4}$

Question

Tìm x , biết x chia kết cho 3 thỏa mãn:
$\frac{2}{3}$ + $\frac{1}{6}$ + $\frac{5}{3}$ <$\frac{x}{2}$ <$\frac{11}{4}$ -$\frac{1}{2}$ +$\frac{7}{4}$

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-09-18T04:24:27+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T04:25:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `2/3+1/6+5/3<x/2<11/4-1/2+7/4`

  `<=>4/6+1/6+10/6<x/2<11/4-2/4+7/4`

  `<=>15/6<x/2<16/4`

  `<=>5/2<x/2<8/2`

  `<=>5<x<8`

  `=>x∈{6;7}`

  Mà `x` chia hết cho `3`

  `=>x=6`

  0
  2021-09-18T04:25:47+00:00

  Ta có :

  `2/3 + 1/6 + 5/3 < x/2 < 11/4 – 1/2 +7/4`

  `=> 4/6 + 1/6 + 10/6 < x/2 < 11/4 – 2/4 + 7/4`

  `=> 15/6 < x/2 < 16/4`

  `=> 5/2 < x/2 < 8/2`

  `=> 5 < x < 8`

  `=> x \in { 6 ; 7}`

  Mà `x \vdots 3 => x = 6`

  Vậy `x = 6` 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )