Tìm x biết : ( x – $\frac{1}{2}$ ) ( -3 – $\frac{x}{2}$ = 0 )

Question

Tìm x biết :
( x – $\frac{1}{2}$ ) ( -3 – $\frac{x}{2}$ = 0 )

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-09-28T15:50:04+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:51:17+00:00

  Đáp án:

  `x\in{1/2;-6}`

  Giải thích các bước giải:

  `(x-1/2)(-x-x/2)=0`
  TH`1`
  `x-1/2=0`
  `=>x=0+1/2`
  `=>x=1/2`
  TH`2`
  `-3-x/2=0`
  `=>x/2=-3-0`
  `=>x/2=-3`
  `=>x=-6`
  Vậy `x\in{1/2;-6}`

  0
  2021-09-28T15:51:26+00:00

  Đáp án:

  `(x-`$\frac{1}{2}$ `)(-3-`$\frac{x}{2}$ `) =0`

  `<=>x-(1)/2=0` hoặc `-3-(x)/2=0`

  `<=>x=1/2` hoặc `x/2 =-3`

  `<=>x=1/2` hoặc `x=-6`

  Vậy `x€{1/2; -6}`

  `Huyy`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )