Tìm x biết: $\frac{3}{4}$=$\frac{3x}{20}$

Question

Tìm x biết:

$\frac{3}{4}$=$\frac{3x}{20}$

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-08-05T01:42:27+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:43:36+00:00

  Đáp án: $x_{}$ = $5_{}$ 

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{3}{4}$ = $\frac{3x}{20}$  (MC = 20)

  $\frac{3*5}{20}$ = $\frac{3x}{20}$

  $15_{}$ = $3x_{}$ 

  $x_{}$ = $\frac{15}{3}$

  $x_{}$ = $5_{}$ 

  0
  2021-08-05T01:43:56+00:00

  3/4 = 3X/20

  ⇒3.20 = 3X.4

  60=3X.4

  3X=60:4

  3X=15

  X=15:3

  X=5 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )