tìm x biết giá trị tuyệt đối của 3-x+12=9 bài này hơi khó bạn nào làm đc mình cho 5 sao và câu trả lời xuất xắc nhất

Question

tìm x biết
giá trị tuyệt đối của 3-x+12=9
bài này hơi khó bạn nào làm đc mình cho 5 sao và câu trả lời xuất xắc nhất

in progress 0
Arya 1 năm 2021-11-13T06:25:09+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T06:26:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `|3-x|+12=9`
  `=>|3-x|=9-12`
  `=>|3-x|=-3` ( vô lí vì `|3-x|>=0,∀x` )
  `=>x \in ∅`
  Vậy không có giá trị nào của `x` thỏa mãn yêu cầu bài toán 

  0
  2021-11-13T06:26:36+00:00

  `\text{~~Holi~~}`

  `|3-x|+12=9`

  `->|3-x|=9-12`

  `-> |3-x|=-3` `\text{(sai, vì }“|3-x|\ge0∀x)`

  `-> x∈∅`

  `\text{Giải thích thêm:}`

  `\text{Giá trị tuyệt đối luôn luôn dương hoặc bằng 0 với mọi giá trị của x.}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )