tìm x biết lx+1/2l+lx+1/6l+lx+1/12l+….+lx+1/110l=11x

Question

tìm x biết lx+1/2l+lx+1/6l+lx+1/12l+….+lx+1/110l=11x

in progress 0
Piper 1 năm 2021-12-07T14:07:46+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:08:47+00:00

  `|x+1/2|+|x+1/6|+…+|x+1/110|=11x`

  VÌ `|x+1/2|≥0 ; |x+1/6|≥0 ;…;|x+1/110|≥0`

  Nên `|x+1/2|+|x+1/6|+…+|x+1/110|≥0`

  Suy ra `11x≥0`

      `⇒x≥0`

  Ta có:  `x+1/2+x+1/6+…+x+1/110=11x`

      `⇒10x+(1/(1×2)+1/(2×3)+…+1/(10×11)=11x`

      `⇒10x+(1-1/2+1/2-1/3+…+1/10-1/11)=11x`

      `⇒10x+(1-1/11)=11x`

      `⇒x=10/11`

   

  0
  2021-12-07T14:09:33+00:00

  Đáp án:

  `|x+1/2|+|x+1/6|+|x+1/12|+….+|x+1/110|=11x`       `(1)`

  Vì `VT>=0 ∀x`

  `=> VP>=0 ∀x`

  `=> 11x>=0 ∀x`

  `=> x >=0 ∀x`

  `=> x+1/2>0 ∀x, x+1/6 >0 ∀x, x+1/12 >0 ∀x, …. , x+1/(110) >0 ∀x`

  `(1)` `=> x+1/2+x+1/6+….+x+1/110=11x`

  `=> (x+x+…+x)+(1/2+1/6+…+1/110)=11x`

  `=> (x+x+…+x)+(1/(1.2)+1/(2.3)+…+1/(10.11))=11x`

  `=> 10x+(1/1-1/11)=11x`

  `=> 10x+10/11=11x`

  `=> 10/11=11x-10x`

  `=> 10/11=x`

  Vậy `x=10/11`

  < Bài này cô đã chữa, bạn yên tâm tham khảo ^-^ >

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )