Tìm x biết rằng : (2x-3)^x+3 = (2x-3)^x+1

Question

Tìm x biết rằng :
(2x-3)^x+3 = (2x-3)^x+1

in progress 0
Allison 4 ngày 2021-09-10T12:32:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:33:55+00:00

      $(2x-3)^x+3 = (2x-3)^x+1_{}$

  Mà 2 vế không thể bằng nhau( vì 1 không bằng 3)

  ⇒ x không tồn tại

  0
  2021-09-10T12:34:01+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: vì 3 hơn 1 3đơn vị

  ⇒ (2x-3)^x+3 =(2x-3)^x+1+2

  ⇒x là mọi số nguyên (x=x)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )