Tìm x biết x – $\sqrt[]{x+22}$ = -2 Bạn nào giúp mình với ạ

Question

Tìm x biết
x – $\sqrt[]{x+22}$ = -2
Bạn nào giúp mình với ạ

in progress 0
Sadie 3 tuần 2021-07-10T11:51:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:52:33+00:00

  Đáp án:

  Ta có : 

  `x – \sqrt{x + 22}  = -2`       `(ĐKXĐ : x ≥ -22)`

  `<=> x + 2 = sqrt{x + 22}`

  `<=> x^2 + 4x + 4 = x + 22`  `(ĐK : x ≥ -2)`

  `<=> x^2 + 4x + 4 – x – 22 = 0`

  `<=> x^2 + 3x – 18 = 0`

  `<=> x^2 + 6x – 3x – 18 = 0`

  `<=> x(x + 6) – 3(x + 6) = 0`

  `<=> (x – 3)(x + 6) = 0`

  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=-6 (loại)\end{array} \right.\) 

  Vậy `S = {3}`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-10T11:53:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ĐK: `x≥-22`

  `x – \sqrt{x+22} = -2`

  `⇔x+2=\sqrt{x+22}`

  `⇔(x+2)^2=(\sqrt{x+22})^2`

  `⇔x^2+4x+4=x+22`

  `⇔x^2+4x+4-x-22=0`

  `⇔x^2+3x-18=0`

  `⇔x^2-3x + 6x – 18 = 0`

  `⇔x(x-3) + 6(x-3) = 0`

  `⇔(x-3)(x+6) = 0`

  `⇒ x – 3 = 0` hoặc `x + 6 = 0`

  hay `x = 3` hoặc `x = – 6`

  Thử lại:

  `+) x=3 `

  `x – \sqrt{x+22} = -2`

  ⇔`3 – \sqrt{25} = -2`

  ⇔`3 – 5 = -2` (luôn đúng)

  `+) x=-6 `

  `-6 – \sqrt{-6+22} = -2`

  ⇔`-6 – \sqrt{16} = -2`

  ⇔`-6 – 4 = -2` (loại)

  Vậy `S = { 3 }`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )