tìm x.bt a, |x – `1/4`| – `1/4`=0 b,|x – `1/3`|=|2 – 3x| monh mn giúp đỡ

Question

tìm x.bt
a, |x – `1/4`| – `1/4`=0
b,|x – `1/3`|=|2 – 3x|
monh mn giúp đỡ

in progress 0
Lydia 7 ngày 2021-12-04T17:47:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T17:48:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) |x-1/4|-1/4=0

  <=>x-1/4=1/4  hoặc 1/4-x=1/4

  <=> x=1/2  hoặc x=0

  b) |x-1/3|=|2-3x|

  <=> x-1/3=2-3x  hoặc  -x+1/3=2-3x

  <=>4x=7/3  hoặc  2x=5/3

  <=>x=7/12 hoặc x=5/12

  0
  2021-12-04T17:48:38+00:00

  Đáp án:

  `a) |x-1/4|-1/4=0`

  `=> |x-1/4|=1/4`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x-\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{4}\\x–\dfrac{1}{4}=-\dfrac{1}{4}\end{array} \right.\) 

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{1}{2}\\x=0\end{array} \right.\) 

  `b) |x-1/3|=|2-3x|`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x-\dfrac{1}{3}=2-3x\\x-\dfrac{1}{3}=3x-2\end{array} \right.\) 

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}4x=\dfrac{7}{3}\\-2x=-\dfrac{5}{3}\end{array} \right.\) 

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{7}{12}\\x=\dfrac{5}{6}\end{array} \right.\) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )