Tìm các cặp số (a,b) biết a, 1/a=1/6+b/3 b, a/4-1/b=3/4

Question

Tìm các cặp số (a,b) biết
a, 1/a=1/6+b/3
b, a/4-1/b=3/4

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-08-23T19:20:53+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:21:58+00:00

  Đáp án:

   $a) (a,b)=(6,0)$

  $b) (a,b)=(4,4)$

  Giải thích các bước giải:

  $a) \dfrac{1}{a}=\dfrac{1}{6}+\dfrac{b}{3}$

  Cách làm:Quy đồng

  $⇒\dfrac{1}{a}=\dfrac{1+2b}{6}$

  $⇔a=6$

  $⇔1=1+2b$

  $⇒2b=0$

  $⇒b=0$

  $b) \dfrac{a}{4}-\dfrac{1}{b}=\dfrac{3}{4}$

  $⇒\dfrac{1}{b}=\dfrac{a}{4}-\dfrac{3}{4}$

  $⇔b=4$

  $⇔1=a-3$

  $⇒a=3+1$

  $⇒a=4$

  $\text{Xin hay nhất}$ ????

  0
  2021-08-23T19:22:37+00:00

  Đáp án:

  `a)`

  `1/a = 1/6 +b/3`

  `=>1/a = (3+6b)/18`

  ` => 1/a = (1+2b)/6`

  Nhân chéo, ta có

  ` a + 2ab = 6`

  ` => a(2b+1) = 6`

  Vì ` a; b` thuộc `N` nên ` b \ge 0 => 2b + 1 \ge 1`

  Ta có bảng 

  a                              2                       3                   1                   6

  2b + 1                     3                       2                    6                  1

  b                              1                      1/2                 5/2               0

                                                          (loại)              (loại)

  Vậy ` (a;b) ∈ {(2;1); (6;0)}`

  `b)`

  ` a/4 – 1/b = 3/4`

  ` => (ab-4)/(4b) = 3/4`

  ` => 4ab  -16 = 12b`

  ` => 4ab – 12b = 16` 

  ` => 4b(a – 3) = 16`

  Ta có bảng

  4b                  1                16                   2              8  

  a – 3              16               1                    8               2

  b                    loại             4                   loại            2  

  a                    loại             4                   loại            5

  Vậy ` (a;b) ∈ { (4;4) ; (5;2)} `        

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )