tìm các chữ số a b sao cho số 7a8b a) chia hết cho 2 và 9 b)chia hết cho 9 và 5 dư 1 cho 5 sao lun

Question

tìm các chữ số a b sao cho số 7a8b
a) chia hết cho 2 và 9
b)chia hết cho 9 và 5 dư 1
cho 5 sao lun

in progress 0
Cora 1 năm 2021-12-06T09:57:51+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:59:38+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   a)Để 7a8b chia hết cho 2 =>b=(0;2;4;6;8)

  1.Thay b=0,ta có:7a80

  Tổng các chữ số là: 7+a+8+0=15+a chia hết cho 9=>a=3

  Ta có số 7380

  2.Thay b=2,ta có:7a82

  Tổng các chữ số là: 7+a+8+2=17+a chia hết cho 9=>a=1

  Ta có số 7182

  3.Thay b=4,ta có:7a84

  Tổng các chữ số là: 7+a+8+4=19+a chia hết cho 9=>a=8

  Ta có số 7884

  4.Thay b=6,ta có:7a86

  Tổng các chữ số là: 7+a+8+6=21+a chia hết cho 9=>a=6

  Ta có số 7686

  5.Thay b=8,ta có:7a88

  Tổng các chữ số là: 7+a+8+8=23+a chia hết cho 9=>a=4

  Ta có số 7488

  Vậy  ta có các cặp :

  1.a=3;b=0

  2.a=1;b=2

  3.a=8;b=4

  4.a=6;b=6

  5.a=4;b=8

  b)Để 7a8b chia cho 5 dư 1=> b=1 hoặc b=6

  1.Thay b=1,ta có:7a81

  Tổng các chữ số là:7+a+8+1=16+a chia 9 dư 1=>a=3

  Ta có số 7381

  2.Thay b=6,ta có:7a86

  Tổng các chữ số là: 7+a+8+6=21+a chia hết 9 dư 1=>a=7

  Ta có số 7786

  HẾT BÀI

  Mk làm chi tiết lắm nên cho mk ctlhn nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )