tìm các chữ số a và b sao cho a-b=4 và 87ab chia hết cho 9

Question

tìm các chữ số a và b sao cho a-b=4 và 87ab chia hết cho 9

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-07-29T03:40:44+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T03:41:50+00:00

  Đáp án:

   a = 8       b=4

  Giải thích các bước giải:

  những số chia hết cho 9 phải có tổng  các chữ số  chia hết cho 9 

  a-b=8-4

   thử lại : 8784:9=976

                             đáp số :a= 8,b=4

  0
  2021-07-29T03:42:16+00:00

  Đáp án:

  a=8      ;      b=4

   

  Giải thích các bước giải:

  87ab chia hết cho 9 => 8 + 7 + a + b chia hết cho 9
  => 15 + a + b chia hết cho 9
  =>a ,b thuộc { 3; 12}
  Ta có : a – b = 4
  => a +b = 3 (loại)
  Từ a – b = 4 và a + b = 12, suy ra
  a = 8 ; b = 4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )