Tìm các số a,b,c biết rằng: ab=c, bc=4a, ac=9b

Question

Tìm các số a,b,c biết rằng: ab=c, bc=4a, ac=9b

in progress 0
Autumn 5 tháng 2021-07-13T03:36:55+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T03:38:21+00:00

  Đáp án:

   Ta có:

  `ab = c` (1)

  `bc = 4a`(2)

  `ac =9b`(3)

  ⇒$\left \{ {{ab² = 4a} \atop {a²b = 9b}} \right.$ ( Thay từ (1) vào (3) và (2) )

  ⇔ $\left \{ {{b² = 2} \atop {a² = 9}} \right.$ 

  ⇔$\left \{ {{b= ±2} \atop {a = ±3}} \right.$ 

  + với a=3 ; b=2 => c=6

  + với a=3 ; b=-2 => c= -6

  + với a= -3 ; b=2 => c=-6

  + với a=-3 ;  b =-2 => c=6

  Vậy các cặp giá trị ( a ; b ;c) cần tìm là: ( 3 ; 2 ;6) ; ( 3 ; -2 ; -6) ; ( – 3 ; 2 ; -6) ; ( -3 ; -2 ; 6)

  `text{ @toanisthebest}`

   

  0
  2021-07-13T03:38:50+00:00

  Nhân từng vế bất đẳng thức ta được: (abc)^2=36abc

  +) Nếu 1 trong các số a,b,c bằng 0 thì 2 số còn lại cũng bằng 0

  +) Nếu 1 trong các số a,b,c khác 0 thì chia 2  vế cho abc ta đượcabc=36

  +) Từ abc=36 và ab=c ta được c^2=36 nên c=6; c=-6

  +) Từ abc=36 và bc=4a ta được 4a^2=36 nên a=3; a=-3

  +) Từ abc=36 và ab=9b ta được 9b^2=36 nên b=2; b=-2

               -) Nếu c=6 thì a và b cùng dấu nên a=3, b=2 hoặc a=-3, b=-2

               -) Nếu c=-6 thì a và b trái dấu nên a=3, b=-2 hoặc a=-3, b=2

  Tóm lại có 5 bộ số (a,b,c) thoả mãn bài toán 

                  (0,0,0); (3,2,6); (-3,-2,6); (3,-2,-6); (-3,2,-6)

  XIN HAY NHẤT !!!!!!!!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )