tìm các số có 2 chữ số mà tổng các chữ số là 13 tích là 36

Question

tìm các số có 2 chữ số mà tổng các chữ số là 13 tích là 36

in progress 0
Madeline 4 tháng 2021-08-16T03:54:06+00:00 2 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T03:55:07+00:00

  Đáp án:

   49 hoặc 94

  Giải thích các bước giải:

    Gọi số đó là a và b

    Theo đề bài ta có:

    $\left \{ {{a+b=13} \atop {a.b=36}} \right.$ 

  ⇔$\left \{ {{a=13-b} \atop {(13-b).b=36}} \right.$ 

  ⇔$\left \{ {{a=13-b} \atop {13b-b mũ 2 -36=0}} \right.$ 

  ⇔$\left \{ {{a=13-b} \atop {b=4 ; 9}} \right.$ 

  +)Khi b=4 thì a=13-4=9

  +)Khi b=9 thì a=13-9=4

  Vậy 2 số đấy là 49 hoặc 94

  Xin ctlhn ạ

  0
  2021-08-16T03:55:49+00:00

  #by:_Shuri_

  Đáp án:

   9 và 4 hoặc 4 và 9

  Giải thích các bước giải:

  – Vì 9 + 4 = 13 mà 9 x 4 = 36.

  Vậy thõa yêu cầu đề bài.

  Hoặc:

  – Vì 4 + 9 = 13 mà 4 x 9 = 36.

  Vậy thõa yêu cầu đề bài.

  ⇒ Các số để thỏa mãn yêu cầu đề bài là: 9 và 4 hoặc 4 và 9

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )