Tìm các số nguyên x,bt a.I x-2I =3 b.Ix-3I> 1 C.2

Question

Tìm các số nguyên x,bt
a.I x-2I =3
b.Ix-3I> 1
C.2

in progress 0
Eloise 5 tháng 2021-07-12T09:18:25+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:19:56+00:00

  a) | x – 2 | = 3

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x-2=3\\x-2=-3\end{array} \right.\)

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=3+2\\x=-3+2\end{array} \right.\)

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=5\\x=-1\end{array} \right.\)

  Vậy phương trình có S = {5; -1}

  b) | x – 3 | > 1

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x-3>1\\-(x-3)>1\end{array} \right.\)

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x>4\\3-x>1\end{array} \right.\)

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x>4\\x<2\end{array} \right.\)

  Vậy x > 4 hoặc x < 2 thì | x – 3 | > 1

  c) 2 < | x | < 5

  → Các số nguyên thỏa mãn là: ±3; ±4

  0
  2021-07-12T09:20:21+00:00

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )