Tìm các số nguyên dương a thỏa mãn 6a+4 và a+2 đều là lũy thừa của 2

Question

Tìm các số nguyên dương a thỏa mãn 6a+4 và a+2 đều là lũy thừa của 2

in progress 0
Savannah 47 phút 2021-09-13T07:30:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T07:31:09+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-13T07:31:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Để `6a+4` và `a+2` đều là lũy thừa của `2`

  `+)6a+4=2^x(x∈N**) (1)`

  `+)a+2=2^y(y∈N**)`

  `=>2a+4=2^(y+1)`

  `=>(6a+4)-(2a+4)=2^x-2^(y+1)`

  `=>4a=4(2^(x-2)-2^(y-1))`

  `=>a=2^(x-2)-2^(y-1)`

  Thay vào `(1)`ta có

  `6.(2^(x-2)-2^(y-1))=2^x`

  `=>6.2^(x-2)-6.2^(y-1)=2^x`

  `=>6.2^(x-2)-2^x=6.2^(y-1)`

  `=>2^x . 6/4 =6 .2^(y-1)`

  `=>2^x=2^(y-1).4`

  `=>2^x=2^(y+1)`

  `=>2^x=2^y .2`

  `=>6a+4=2.(a+2)`

  `=>6a+4=2a+4`

  `=>a=0`

  Loại vì `a` là số nguyên dương

  Vậy không có số nguyên dương `a` thỏa mãn yêu cầu đề bài

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )