Tìm các số nguyên x và y, biết rằng (x – 1). (y + 3) = 5.

Question

Tìm các số nguyên x và y, biết rằng
(x – 1). (y + 3) = 5.

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-08-09T10:50:50+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:52:16+00:00

  Đáp án:

  `(x, y) = (6, -2),(2, -2),(-4, -4),(0, -8).`

  Giải thích các bước giải:

  Do `(x – 1).) (y+ 3) = 5`

  Ta có : `5 = 5.1=(-5).(-1).`

  Vậy `(x, y) = (6, -2),(2, -2),(-4, -4),(0, -8).`

  0
  2021-08-09T10:52:46+00:00

  Đáp án:

  Ta có : 

  $( x – 1)(y + 3) = 5$

  $ => x – 1 ; y  + 3 ∈ Ư(5)$

  Ta có bảng sau : 

  x – 1       1       -1          5            -5

  y + 3     5        -5         1            -1

  x            2       0           6            -4

  y           2        -8         -2            -4

  Vậy các cặp (x,y) thõa mãn là (2,2);(0,-8);(6,-2);(-4,-4)

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )