tìm các số tự nhiên x a) x ∈ B(15) ;204 d) 35 chia

Question

tìm các số tự nhiên x
a) x ∈ B(15) ;204 d) 35 chia hết cho x; x ≥ 6
e)x ∈ BC(3;5;6);x<80 f)x ∈ ƯC (12;16;20);x>1

in progress 0
Natalia 5 tháng 2021-07-13T03:08:39+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T03:09:55+00:00

  `a)` $\begin{cases} x∈B(15)\\20<x<80\end{cases}$`=>“x∈{30;45;60;75}`

  `b)` $\begin{cases} x\vdots12\\10<x<64\end{cases}$`=>`$\begin{cases} x∈B(12)\\10<x<64\end{cases}$`=>“x∈{12;24;36;48;60}`

  `c)` $\begin{cases} x∈Ư(42)\\x>4\end{cases}$`=>“x∈{6;7;14;21;42}`

  `d)` $\begin{cases} 35\vdots x\\x≥6\end{cases}$`=>`$\begin{cases} x∈{Ư(35)}\\x≥6\end{cases}$`=>` `x∈{7;35}`

  `e)` $\begin{cases} x∈BC(3;5;6)\\x<80\end{cases}$`=>`$\begin{cases} x∈B(30)\\x<80\end{cases}$`=>“x∈{0;30;60}`

  `f)` $\begin{cases} x∈ƯC(12;16;20)\\x>1\end{cases}$`=>`$\begin{cases} x∈Ư(4)\\x>1\end{cases}$`=>“x∈{2;4}`

   

  0
  2021-07-13T03:10:30+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

   `a)` Ta có: `B(15) = {0; 15; 30; 45; 60; 75; 90; …}`     

  Mà `x in B(15)` và `20<x<80`

  `=> x in {30; 45; 60; 75}`                               

  `b)` Vì `x` $\vdots$ `12` nên `x in B(12) (10<x<64)`

  Ta có: `B(12) = {0; 12; 24; 36; 48; 60; 72; …}`

  Mà `10<x<64 => x in {12; 24; 36; 48; 60}`

  `c)` Ta có: `Ư(42) = {1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42}`

  Mà `x in Ư(42)` và `x > 4`

  `=> x in {6; 7; 14; 21; 42}`

  `d)` Vì `35`  $\vdots$ `x` nên `x in Ư(35)`

  Ta có: `Ư(35) = {1; 5; 7; 35}`

  Mà `x ≥ 6` nên `x in {7; 35}`

  `e)` Ta tìm `BC` thông qua $BCNN$

  Ta có: 

  `3 = 3`

  `5 = 5`

  `6 = 2.3`

  $BCNN$`(3,5,6) = 2.3.5 = 30`

  `BC(3,5,6) = B(30) = {0; 30; 60; 90; …}`

  Mà `x < 80` nên `x in {0; 30; 60}`

  `f)` Ta tìm `ƯC` thông qua tìm `ƯCLN`

  Ta có:

  `12 = 2^2 . 3`

  `16 = 2^4`

  `20 = 2^2 . 5`

  `ƯCLN(12, 16, 20) = 2^2 = 4`

  `ƯC(12, 16, 20) = Ư(4) = {1; 2; 4}`

  Mà `x > 1` nên `x in {2; 4}`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )