Tìm các số tự nhiên a và b biết a,b =3750 và ước chung lớn nhất (a,b)=25

Question

Tìm các số tự nhiên a và b biết a,b =3750 và ước chung lớn nhất (a,b)=25

in progress 0
Eden 2 năm 2021-08-22T14:44:07+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:45:35+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Vì \(ƯCLN(a,b)=25\Rightarrow a=25m;b=25n;(m,n)=1\)

  Khi đó : \(a.b=25^2.m.n=3750\Rightarrow m.n=6\)

  Vậy các cặp \((m,n)\) có thể là \(\left ( 2,3 \right );(3,2);(1,6);(6,1)\)

  Vậy giá trị \((a; b)\) có thể là : \((50; 75) ; (75; 50) ; (25; 150) ; (150; 25)\).

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )