Tìm các số tự nhiên x biết: a, 2,75 < x < 4,05 b, 1,08 < x < 5,06 c, 10,478 < x < 11,006 d, 12,001 < x < 16,9

Question

Tìm các số tự nhiên x biết:
a, 2,75 < x < 4,05 b, 1,08 < x < 5,06 c, 10,478 < x < 11,006 d, 12,001 < x < 16,9

in progress 0
Kennedy 2 giờ 2021-09-08T14:21:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:22:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ` 2,75 < 3;4 < 4,05`

  ` 1,08 < 2;3;4;5< 5,06`

  ` 10,478 < 11 < 11,006`

  ` 12,001 < 3;14;15;16 < 16,9`

  0
  2021-09-08T14:22:46+00:00

  Tìm các số tự nhiên x biết:

  a, 2,75 < 3;4 < 4,05

  b, 1,08 < 2;3;4;5< 5,06

  c, 10,478 < 11 < 11,006

  d, 12,001 < 3;14;15;16 < 16,9

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )