TÌM CÁC SỐ X , y thuộc N sao cho a, (x-1)(y+3)=10 b, x+6=y(x-1) c,xy-2x

Question

TÌM CÁC SỐ X , y thuộc N sao cho
a, (x-1)(y+3)=10
b, x+6=y(x-1)
c,xy-2x+y=7
CÁC BẠN NHỚ LẬP BẢNG RA NHÉ !
MK ĐANG CẦN GẤP !!!!!!!!!!!!!!!!!
HỨA SẼ TICK 5 SAO VÀ CHỌN TRẢ LỜI HAY NHẤT

in progress 0
Jade 3 tuần 2021-07-08T18:26:42+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:28:29+00:00

  a, $(x-1)(y+3)=10$

  $⇒(x-1);(y+3)∈Ư(10)=\{±1;±2;±5;±10\}$

  Lập bảng:

    x        0      2     -1     3     -4     6      -9    11

  x-1      -1     1     -2     2     -5     5     -10   10     

  y+3    -10   10    -5     5     -2     2      -1     1

    y       -13    7    -8     2      -5    -1     -4    -2

  Vậy …

  b, $x+6=y(x-1)$

  $⇒(x-1)-y(x-1)=-7$

  $⇒(x-1)(1-y)=-7$

  $⇒(x-1);(1-y)∈Ư(-7)=\{±1;±7\}$

  Lập bảng:

    x        0    2      -6     8

  x-1     -1     1     -7     7

  1-y      7    -7      1    -1

    y      -6     8      0     2

  Vậy $(x;y)∈\{0;-6);(2;8);(-6;0);(8;2)\}$

  c, $xy-2x+y=7$

  $⇒x(y-2)+(y-2)=5$

  $⇒(x+1)(y-2)=5$

  $⇒(x+1);(y-2)∈Ư(5)=\{±1;±5\}$

  Lập bảng:

    x        -2     0     -6    4

  x+1     -1     1     -5     5

  y-2      -5     5     -1     1

    y       -3     7       1     3

  Vậy $(x;y)∈\{(-2;-3);(0;7);(-6;1);(4;3)\}$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )