tìm cặp số nguyên x y biết: 2.(3-y)-x.(y-3)=19

Question

tìm cặp số nguyên x y biết: 2.(3-y)-x.(y-3)=19

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-10-24T03:19:04+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T03:20:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `2(3-y)-x(y-3)=19`

  `=> 2(3-y)+x(3-y)=19`

  `=> (3-y)(2+x)=19`

  `=> 3-y ; 2+x in Ư(19)`

  Ta có bảng :

  $\begin{array}{|c|c|}\hline 2+x&-19&-1&1&19\\\hline 3-y&-1&-19&19&1 \\\hline x&-21&-3&-1&17\\\hline y &4&22&-16&2\\\hline\end{array}$ 

  Vậy `(x;y) in {(-21;4);(-3;22);(-1;-16);(17;2)}`

  0
  2021-10-24T03:20:53+00:00

  $2(3-y)-x(y-3)=19$

  $↔2(3-y)+x(3-y)=19$

  $↔(x+2)(3-y)=19$

  $→(x+2);(3-y)∈Ư(19)=\{±1;±19\}$

  $→$ Ta có bảng

  $\begin{array}{|c|c|c|}\hline x+2&1&-1&19&-19\\\hline 3-y&19&-19&1&-1\\\hline x&-1&-3&17&-21\\\hline y&-16&22&2&4\\\hline\quad&tm&tm&tm&tm\\\hline\end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )