Tìm cặp số nguyên x,y biết 2xy + 2x + y = 0

Question

Tìm cặp số nguyên x,y biết 2xy + 2x + y = 0

in progress 0
Melody 1 năm 2021-10-27T21:05:18+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T21:06:49+00:00

  $2xy+2x+y=0$

  ⇔$2x(y+1)+(y+1)=1$

  ⇔$(y+1)(2x+1)=1$

  ⇔ $y+1;2x+1$ là $Ư(1)$

  ta có bảng giá trị sau:

  y+1         1           -1

  y              0           -2

  2x+1       1            -1

  x              0             -1

  Vậy ($x;y$)$∈${$(0;0);(-2;-1)$)

   

  0
  2021-10-27T21:06:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $2xy+2x+y=0$

  $⇒2x.(y+1)+y=0$

  $⇒2x.(y+1)+y+1=0+1$

  $⇒2x.(y+1)+(y+1)=1$

  $⇒(2x+1).(y+1)=1=1.1=(-1).(-1)$

  Nếu $(2x+1).(y+1)=1.1$

  $⇒x=0;y=0$

  Nếu $(2x+1).(y+1)=-1.(-1)$

  $⇒x=-1;y=-2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )