tìm cthh của oxit tạo bởi nguyen to a và oxi biết thành phần phần trăm khối lượng của a trong oxit la 70phan tram

Question

tìm cthh của oxit tạo bởi nguyen to a và oxi biết thành phần phần trăm khối lượng của a trong oxit la 70phan tram

in progress 0
Sarah 4 tháng 2021-08-17T13:02:33+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:03:33+00:00

  Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án:

  $Fe_2O_3$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi CTHH của Oxit là $A_2O_n$

  Trong đó n là hóa trị của $A$

  Ta có: `%mO=100%-70%=30%`

  `=> M_{A_2O_n}=16n÷30%={160n}/{3}`

  `=> 2A + 16n={160n}/{3}`

  `=> 2A = {112n}/{3}`

  `=> A = {56n}/{3}`

  `=> n=3; A=56=M_{Fe}` là phù hợp nhất

  Vậy CTHH Oxit là$ Fe_2O_3$

  0
  2021-08-17T13:04:28+00:00

  \(\%m_{O}=100-70=30%\)  `\text{Gọi công thức của oxit là} A_2O_n` 

  \(\ \text{Ta có:}\) `%m_(O)=\frac{16n}{2A+16n}.100=30` \(\ ⇒16n=0,6A+4,8n \\ ⇒A=\frac{56n}{3} \\n=1⇒A=\frac{56}{3}(\text{Loại}) \\n=2⇒A=\frac{112}{3}(\text{loại}) \\n=3⇒A=56(Fe) \\\text{Vậy A là Fe và}\hspace{0,15cm} A_2O_3\hspace{0,15cm}\text{là}\hspace{0,15cm}Fe_2O_3\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )