Tìm đa thức P biết: P- (4x^2y-4xy^2-2xy)= -3x^2y-4xy

Question

Tìm đa thức P biết:
P- (4x^2y-4xy^2-2xy)= -3x^2y-4xy

in progress 0
Madelyn 3 tuần 2021-07-09T21:52:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T21:53:52+00:00

  `P-( 4x^2y – 4xy^2 – 2xy) = -3x^2y – 4xy`

  `P= -3x^2y – 4xy + 4x^2y – 4xy^2 – 2xy`

  `P= (-3x^2y + 4x^2y) – (4xy + 2xy) – 4xy^2`

  `P= x^2y – 6xy – 4xy^2`

  Vậy `P= x^2y – 6xy – 4xy^2`

   

  0
  2021-07-09T21:54:20+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `P = -3x^2y-4xy + (4x^2y-4xy^2-2xy)`

  `P = -3x^2y-4xy + 4x^2y-4xy^2-2xy`

  `P = -3x^2y + 4x^2y – 4xy – 2xy – 4xy^2`

  `P = x^2y – 6xy – 4xy^2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )