Tìm x để: a) 2x = 8; b) 2x = 1/4; c) 3x = 81; d) 5x = 1/125.

Question

Tìm x để:
a) 2x = 8;
b) 2x = 1/4;
c) 3x = 81;
d) 5x = 1/125.

in progress 0
Adeline 7 ngày 2021-12-07T21:59:55+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:01:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) 2x = 8

  => x = 8 : 2 

  => x = 4

  b) 2x = 1/4

  => x = 1/4 : 2

  => x = 1/8

  c) 3x = 81

  => x = 81 : 3 

  => x = 27

  d) 5x = 1/125

  => x = 1/125 : 5

  => x = 1/625

  0
  2021-12-07T22:01:09+00:00

  Tìm x để:

  a) 2x = 8

  => x=4

  b) 2x = 1/4

  => x=1/8

  c) 3x = 81

  => x= 27

  d) 5x = 1/125.

  =>x=1/625 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )