tìm x để b thức sau đạt GTNN: căn (x)-1 chia căn (x) +1 (với x>=0 ; x khác 1 )

Question

tìm x để b thức sau đạt GTNN:
căn (x)-1 chia căn (x) +1 (với x>=0 ; x khác 1 )

in progress 0
Parker 4 tuần 2021-07-08T20:49:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:50:37+00:00

  Ta có : 

  √x-1/√x+1=1-2/√x+1

  Ta thấy :

  √x≥0→√x+1≥1

  →1/√x+1≤1

  →2/√x+1≥2

  →-2/√x+1≥-2

  →1-2/√x+1≥1-2=-1

  →√x-1/√x+1

  dấu “=” xáy ra khi x = 0 

  vậy x=0 thì GTNN của √x-1/√x+1 =-1

   

  0
  2021-07-08T20:51:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `(\sqrt{x} -1)/(\sqrt{x} +1)`

  `ĐK:x>=0, x \ne 1`

  Ta có

  `(\sqrt{x} -1)/(\sqrt{x} +1)`

  `=(\sqrt{x} +1-2)/(\sqrt{x} +1)`

  `=(\sqrt{x} +1)/(\sqrt{x} +1)-2/(\sqrt{x} +1)`

  `=1-2/(\sqrt{x} +1)`

  Ta có

  `\sqrt{x}>=0 ∀x`

  `=>\sqrt{x}+1>=1`

  `=>2/(\sqrt{x} +1)<=2/1`

  `=>2/(\sqrt{x} +1)<=2`

  `=>1-2/(\sqrt{x} +1)>=1-2`

  `=>1-2/(\sqrt{x} +1)>=-1`

  `=>(\sqrt{x} -1)/(\sqrt{x} +1)>=-1`

  Dấu `=` xảy ra `<=>x=0`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )