Tìm dư khi chia đa thức x+x^3+x^9+x^27 cho a) x+1 b) x-1

Question

Tìm dư khi chia đa thức x+x^3+x^9+x^27 cho
a) x+1
b) x-1

in progress 0
Bella 1 năm 2021-07-30T08:19:55+00:00 1 Answers 45 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:21:33+00:00

  Gọi dư của phép chia đa thức $f(x) = x^{27} + x^9 + x^3 + x$ cho $x + 1$ là $R$

  Theo định ly Bézout, ta được:

  $R = f(-1)$

  $\Leftrightarrow R = (-1)^{27} + (-1)^9 + (-1)^23 + (-1) = -4$

  Tương tự, khi chia $f(x)$ cho $x – 1$ ta được:

  $R = f(1) = 1^{27} + 1^9 + 1^3 + 1 = 4$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )