tìm x e Z , biết : a) -10/x = 20/28 b) x/9 = -8/36

Question

tìm x e Z , biết :
a) -10/x = 20/28
b) x/9 = -8/36

in progress 0
Hailey 3 tháng 2021-09-24T21:56:49+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T21:58:30+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  `a) (-10)/x = 20/28`

  `-> -10 . 28 = 20x`

  `-> 20x = -280`

  `-> x = -14`

  `b) x/9 = (-8)/36`

  `-> 36x = 9 . (-8)`

  `-> 36x = -72`

  `-> x = -2`

  0
  2021-09-24T21:58:45+00:00

  Đáp án:

  a, 10/x=20/28=>x.20=-10.28

                         =>x.20=-280

                         =>x     =-280 : 20 

                         =>x      = -14

  b, x/9=-8/6=>x.6=9.(-8)

                     =>x.6= -72

                   =>x=    (-72) :6

                   =>x= -12

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )