Tìm x $\frac{x^{2}}{6}$ = $\frac{24}{25}$

Question

Tìm x

$\frac{x^{2}}{6}$ = $\frac{24}{25}$

in progress 0
Harper 3 tuần 2021-07-06T08:41:33+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T08:42:44+00:00

  Đáp án:

  $⇒x=±\dfrac{12}{5}$

  $\text{Tâm Langửi bạn}$

  Giải thích các bước giải:

   $\dfrac{x^2}{6}=\dfrac{24}{25}$

  $⇔x^2×25=6×24$

  $⇒x^2×25=144$

  $⇒x^2=\dfrac{144}{25}$

  $⇒x^2=(\dfrac{12}{5})^2$

  $⇒x=±\dfrac{12}{5}$

  Xin câu trả lời hay nhất 

  0
  2021-07-06T08:43:16+00:00

  $\dfrac{x^2}{6}=\dfrac{24}{25}$

  $⇔25.x^2=6.24$

  $⇔25.x^2=144$

  $⇔x^2=\dfrac{144}{25}$

  $⇔x^2=\left (\dfrac{12}{5} \right )^2$

  $⇔\left[ \begin{array}{1}x=\dfrac{12}{5}\\x=\dfrac{-12}{5}\end{array} \right.$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )