Tim x $\frac{x}{3}$ $=$$\frac{5}{9}$

Question

Tim x
$\frac{x}{3}$ $=$$\frac{5}{9}$

in progress 0
Skylar 4 tháng 2021-08-16T01:22:10+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T01:23:18+00:00

  Đáp án: x = $\frac{5}{3}$ 

   

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{x}{3}$ = $\frac{5}{9}$

  → 9x = 3.5

  → 9x = 15

  → x = $\frac{15}{9}$ 

  → x = $\frac{5}{3}$ 

   

  0
  2021-08-16T01:23:41+00:00

  Đáp án:

   `x=5/3`

  Giải thích các bước giải:

   `x/3=5/9`

  `=> x = {5.3}/9`

  `=> x = 15/9=5/3`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )