Tìm giá trị của m để mx^2 – 4x + m >= 0 với mọi số thực x

Question

Tìm giá trị của m để mx^2 – 4x + m >= 0 với mọi số thực x

in progress 0
Kennedy 2 giờ 2021-09-28T06:50:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T06:51:47+00:00

  Đáp án:

  $mx² – 4x + m ≥ 0$

  Đặt $f(x)=mx² – 4x + m$

  Để $f(x)≥0$, thì:

  $\left \{ {{Δ≤0} \atop {a≥0}} \right.$ ⇔ $\left \{ {{b^2-4ac≤0(*)} \atop {m≥0(1)}} \right.$

  Từ $(*),$ ta có: 

  $(-4)²-4m.m≤0$

  $⇔ 16-4m²≤0 $

  Đặt $f(m)= 16-4m²$

  Ta có: $16-4m²=0 ⇔ m=2; m=-2; a<0$

  Bảng xét dấu 

  m        -∞       -2       2     +∞

  f(m)           –     0   +  0  –

  $→ f(m)≥0$ thì $m∈[-2;2] (2)$

  Từ $(1), (2) ⇒ m∈[-2;2]$

  Vậy $S=[-2;2]$

  BẠN THAM KHẢO NHA!!!

  0
  2021-09-28T06:52:00+00:00

  Đáp án:

  để mx^2 – 4x + m >= 0 với mọi số thực x ⇔ a=m>0 và Δ’≤0

  ⇔ 4-m²≤0⇔m≤-2 hoặc m≥2⇒ m≥2

  Vậy m≥ 2 thì mx^2 – 4x + m >= 0 với mọi số thực x

   #NOCOPY

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )