tìm giá trị x để M nhỏ nhất M=x trừ 14/4 trừ x

Question

tìm giá trị x để M nhỏ nhất M=x trừ 14/4 trừ x

in progress 0
Rylee 3 tuần 2021-07-08T17:10:34+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:11:45+00:00

  Đáp án:

  \(MinM = 0\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  M = \dfrac{{x – 14}}{{4 – x}}\\
  DK:x \ne 4\\
  M = \dfrac{{x – 14}}{{4 – x}} = \dfrac{{x – 4 – 10}}{{ – \left( {x – 4} \right)}}\\
   =  – 1 + \dfrac{{10}}{{x – 4}}
  \end{array}\)

  Để M đạt GTNN

  ⇔ \(\dfrac{{10}}{{x – 4}}\) đạt GTNN

  ⇔ \({x – 4}\) đạt GTLN

  \(\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow x – 4 = 10\\
   \Leftrightarrow x = 14\\
   \to MinM =  – 1 + \dfrac{{10}}{{10}} = 0
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )