Tìm giá trị lớn nhất của: a) A= -x ² + 2 b) B= -x ² + 2x -2 c) C= 2x ² + 8x – 10 Giải giúp mk chi tiết nha

Question

Tìm giá trị lớn nhất của:
a) A= -x ² + 2
b) B= -x ² + 2x -2
c) C= 2x ² + 8x – 10
Giải giúp mk chi tiết nha

in progress 0
Faith 4 tuần 2021-09-07T09:24:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:25:09+00:00

  Đáp án:

  a. -$x^{2}$ + 2

  Do $x^{2}$ $\geq$ 0 => -$x^{2}$ $\leq$ 0, -$x^{2}$ +2 $\leq$ 2

  Dấu ‘=’ xảy ra khi -$x^{2}$ = 0 =>x=0

  Vậy, Max A=2 <=> x=0

  b. -$x^{2}$ +2x -2

  =-($x^{2}$ -2x+2)

  =-(x-1)$^{2}$ -1$\leq$ -1

  Dấu ‘=’ xảy ra khi $-(x-1)^{2}$ =0 =>x=1

  Vậy Max B=-1 <=> x=1

  c. 2x ² + 8x – 10

  = 2x ² + 8x  +8-18

  =2($x^{2}$ -4x+4)-18= 2$(x-2)^{2}$ -18 $\geq$ -18 Dấu = xảy ra khi x-2=0 >x=2. Vậy MinA=-18<=>x=2

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-07T09:25:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) `A= -x ^2+ 2`

  ta có 

  `-x^2<=0`

  `=>-x^2+2<=2`

  dấu = xảy ra khi `x=0`

  Vậy Max A=2 khi x=0

  b)`B= -x^2 + 2x -2`

  `B=-(x^2-2x+1)-1`

  `B=-(x-1)^2-1`

  ta có

  `-(x-1)^2<=0`

  `=>-(x-1)^2-1<=-1`

  dấu = xảy ra khi `x-1=0<=>x=1`

  Vậy Max B=-1 khi x=1

  c) `C= 2x ² + 8x – 10`

  `C=2(x^2+4x+4)-18`

  `C=2(x-2)^2-18`

  `2(x-2)^2>=0`

  `=>2(x-2)^2-18>=-18`

  dấu = xảy ra khi `x-2=0<=>x=2`

  Vậy Min C=-18 khi x=2

  $@kinh0908$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )