Tìm giá tri lớn nhất của biểu thức a,(-4x)^2+4x tất cả trên 15 b,5-|1-4x| tất cả trên 12 c,9-(x+5) tất cả trên3 ai giúp với ạ hứa vote 5 sao

Question

Tìm giá tri lớn nhất của biểu thức
a,(-4x)^2+4x tất cả trên 15
b,5-|1-4x| tất cả trên 12
c,9-(x+5) tất cả trên3
ai giúp với ạ hứa vote 5 sao

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2021-09-10T01:44:20+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-10T01:45:47+00:00

    Em xem lại đề câu c nhé \(\begin{array}{l} a)\dfrac{{ – 4{x^2} + 4x}}{{15}} = \dfrac{{1 – \left( {4{x^2} – 4x + 1} \right)}}{{15}} = \dfrac{{1 – {{\left( {2x – 1} \right)}^2}}}{{15}} \le \dfrac{1}{{15}}\\ GTLN\,la\,\dfrac{1}{{15}} \Leftrightarrow 2x – 1 = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{2}\\ b)\dfrac{{5 – \left| {1 – 4x} \right|}}{{12}} \le \dfrac{5}{{12}}\,\,\left( {do\,\,\left| {1 – 4x} \right| \ge 0} \right)\\ GTLN\,\,la\,\,\dfrac{5}{{12}} \Leftrightarrow 1 – 4x = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{4}\\ c)\,\dfrac{{9 – {{\left( {x + 5} \right)}^2}}}{3} \le \dfrac{9}{3} \Leftrightarrow \dfrac{{9 – {{\left( {x + 5} \right)}^2}}}{3} \le 3\,\left( {do\,\,{{\left( {x + 5} \right)}^2} \ge 0} \right)\\ GTLN\,la\,\,3 \Leftrightarrow x + 5 = 0 \Leftrightarrow x = – 5 \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )